Missie, visie en waarden

MISSIE

Onze missie is het voorzien en uitbouwen van de ondersteuningsvormen woonondersteuning / verblijf, dagondersteuning / dagopvang, mobiele en ambulante begeleiding zodat deze beantwoorden aan de noden van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of karakterstoornis, rekening houdend met de evolutie, beschikbaarheid en haalbaarheid van de (ped)agogische, psychische, sociale en financiële (hulp)middelen.

VISIE

Het Begeleidingscentrum:

 • is een permanent werkend centrum. Dit wil zeggen dat het altijd open is en doorlopend functioneert.
 • wil een open centrum zijn. Dit betekent dat de gebouwen en het terrein niet zodanig beveiligd zijn dat de zorggebruiker het centrum niet kan verlaten.
 • werkt contextondersteunend. De samenwerking met de ouders / context en de loyauteit met het thuismilieu zijn prioritair.
 • ​hecht in zijn dienstverlening zeer veel belang aan het leefklimaat en de menselijke relaties. Luisteren naar  en openstaan voor het verhaal van de zorggebruiker en zijn context vinden we heel belangrijk. We respecteren de verwerkingsmoeilijkheden en brengen begrip op  voor hun moeilijke levensopgave. Individuele contacten buiten de voorziening worden “actief” onderhouden.
 • respecteert de eigenheid en autonomie van de zorggebruiker en zijn context zoveel mogelijk.  De vertegenwoordiger wordt in zijn verantwoordelijkheid erkend.
 • wil jongens/meisjes en mannen/vrouwen binnen verblijf en dagopvang niet-gescheiden begeleiden. Al achten wij in bepaalde omstandigheden afstand en discretie wenselijk. Wij zullen behoedzaam omspringen met  relaties, maar zullen ze niet in de weg staan. Er bestaat een duidelijke visie omtrent relatie- en seksualiteitsbeleving.
 • biedt de ondersteuningsvormen ‘woonondersteuning’ en ‘dagondersteuning’ gescheiden aan. De volwassenen binnen de ondersteuningsvorm ‘dagondersteuning’ nemen deel aan de geboden arbeidssituatie of therapie. Binnen de ondersteuningsvorm ‘woonondersteuning’ bieden  we  verschillende aangepaste woonvormen aan.
 • streeft naar een zo hoog mogelijke sociale integratie, ervan uitgaande dat onze zorggebruikers zich zo veel mogelijk moeten aanpassen aan de geldende sociale normen. Voor een aantal zorggebruikers is dit echter niet mogelijk en kiezen we bewust om de omgeving aan te passen aan hun noden.
 • streeft mee naar een zo veel  mogelijk inclusief samenleven.
 • biedt een maatschappelijk aanvaardbare ondersteuning en zorgt ervoor dat het overleg gebeurt met de persoon met een beperking op een wijze die aangepast is aan deze persoon.

WAARDEN

Het Begeleidingscentrum “Sint-Elisabeth” is christelijk geïnspireerd en beleeft haar werk en inzet vanuit de christelijke levenswaarden. We verwachten van de zorggebruikers dat ze deze waarden respecteren. Omgekeerd eerbiedigt het Begeleidingscentrum “Sint-Elisabeth” de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, de vrijheid en privacy, de veiligheid en gezondheid van de zorggebruikers, voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medezorggebruikers en personeel niet in het gedrang komen. De zorggebruiker kan niet geweigerd worden op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen.

DOELSTELLINGEN

 • Eigentijdse opvang- en begeleidingsvormen uitbouwen die inspelen op de noden van onze doelgroepen en nieuwe evoluties in de zorg.
 • Zekerheid en continuïteit bieden t.a.v. zorggebruikers en medewerkers.
 • Een klimaat aanbieden waar zorggebruikers en medewerkers zich kunnen ontwikkelen.
 • De specifieke doelstellingen vind je terug in de betrokken folder (MFC/PVF).

STRATEGIE

Onze strategie staat beschreven in ons jaarlijks Algemeen Beleidsplan, te raadplegen in het kwaliteitshandboek bij de kwaliteitscoördinator na afspraak.

Onze nieuwsbrief